top of page

VÆRFTET har  mere end 200 betalende medlemmer og med omkring 500 medlemmer af facebookgruppen, og den gode opbakning er en absolut nødvendighed for VÆRFTETS eksistens-

Drift, vedligeholdelse og forbedringer af bygningen er baseret på frivillig arbejdskraft – med økonomisk tilskud fra kontingent, arrangementer, donationer, sponsorer og fonde.

Bestyrelsen afholder møde hver den første tirsdag i måneden, hvor driften koordineres – herunder uddelegering af opgaver, ajourføring af økonomi, planlægning af arrangementer, prioritering af indsatser, behandling af egne og medlemmers ideer, forslag og evt. kritikpunkter mm.

 

FORENINGENS START

 

I december 2013 indkaldte Frank Steinbeck fra Havnsø Værft til åbent møde på værftet for at orientere om sine ideer med at omdanne værftet til et arbejdende museumsværft.

Frank gennemgik for de 25 fremmødte sine overvejelser omkring værftets fremtid. Meget har forandret sig gennem de 12 år han har haft værftet, som oprindelig hed Havnsø Bådebyggeri. Fiskerflåden er stort set forsvundet og hermed den største del af den stabile kundebase. Franks vurdering er derfor, at tiden er inde til at gennemføre nye tiltag, så der igen kan skabes nyt liv i og omkring værftbygningen.

Mødet sluttede med, at der blev nedsat en arbejdsgruppe på 5 personer til at arbejde videre med ideerne og lørdag den 22 marts 2014 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Havnsø Sejlklubs lokaler. På mødet blev det besluttet at stifte foreningen

"Havnsø Museumsværft" - og der blev valgt en bestyrelse på 7 personer.

Arbejdsgruppen anbefalede, at der blev oprettet en forening, som skal overtage værftbygningen, administrere anvendelse og aktiviteter samt sikre den fremtidige vedligeholdelse af bygningerne. Foruden videreførelsen at værftsaktiviteterne anbefalede gruppen også, at der etableres forskellige museums-aktiviter.

Arbejdsgruppen forestillede sig, at aktiviteterne ikke skal begrænses til selve værftet, men derimod omfatte hele havnen, så man på den måde kan vise et tilbageblik over hele havnens historie. Det var arbejdsgruppens håb, at man ligeledes ville kunne gøre hele havnen til et attraktivt område, hvor kultur og andre fritidsaktiviteter kunne gå hånd i hånd til glæde for havnens brugere og udefra kommende turister.

 

Man ønskede også, at en række borgere ville støtte op om initiativet og melde sig ind i foreningen, for på den måde skabe en folkelig opbakning omkring initiativet. Det var også arbejdsgruppens håb, at de interesserede ville bidrage til den konkrete udmøntning af projektet.

 

Det blev så den nystiftede forenings opgave at skaffe de fornødne midler til at overtage værftsbygningerne fra fonde, offentlige midler, sponsorater og reklameindtægter. Værftbygningen ligger på lejet grund og foreningen fik ligeledes til opgave at aftale lejekontrakt med Kalundborg Kommune.

 

Takket være sponsorstøtte og fordelagtige sponsorlån lykkedes det at sikre det økonomiske grundlag til at overtage værftet, hvilket skete pr. 1. Februar 2015.

 

Det blev også den nystiftede forenings opgave at få indsamlet og arkiveret historiske billeder og andet materiale til museet samt at få det gjort tilgængeligt for offentligheden.

 

Det var intentionen at alt arbejde skulle ske på frivillig basis, og hvor det er påkrævet i samarbejde med relevante myndigheder. Eksempelvis Kalundborg Turistforening og Museum Vestsjælland.

Af den først vedtagne formålsparagraf fremgik det blandt andet, at foreningen skulle arbejde for at fastholde et aktivt havnemiljø i Havnsø. Dels ved at stille værftets faciliteter til rådighed for medlemmerne under kontrollerede former, og dels ved at stille værftsbygninger til rådighed for udstillinger og andre kulturelle aktiviteter.

UDVIKLINGEN KRÆVER JUSTERINGER

Værkstedsdelen manglede efterspørgsel – efterhånden kunne det konstateres, at der ikke var brug for et træskibsværft til vedligeholdelse o. lign. Museumsdelen halter og har endnu ikke fundet sin form. Sociale og kulturelle arrangementer er i langt højere grad efterspurgt.

I 2019 ændrede foreningen navn til VÆRFTET i Havnsø. Med omkring 150 medlemmer og mange besøgende til diverse arrrangementer, mente bestyrelsen, at tilpasning var vejen frem.

 

Udvikling sker, hvad enten vi vil det eller ej, og det er bedre at deltage end at iagttage.

VÆRFTET er i fortsat udvikling, hvad angår brug, forbedringer og betydningen i lokalområdet.

§

Foreningen arbejder for en almennyttig indsats og har til formål:

 

at tiltrække og fastholde borgere, med interesse i lokalområdet, i et gensidigt fællesskab ved hjælp af aktiviteter og faciliteter

 

at tilbyde Værftets medlemmer, havnens brugere og øvrige borgere fra Havnsø og opland et centralt mødested til sociale og kulturelle aktiviteter

 

at være et attraktivt tilbud til udefra kommende turister og besøgende i Havnsø

 

at blive betragtet som et centralt aktiv af såvel privatpersoner, erhvervsliv og offentlige myndigheder

at bevare, vedligeholde og udvikle værftbygningen - og de muligheder der opstår

 

at tilbyde en jævn fordeling af lukkede og åbne arrangementer af social og kulturel karakter

 

Da foreningen har til huse i det tidligere træskibsværft, og udspringer af det maritime miljø omkring Havnsø Havn, findes en naturlig interesse i at engagere sig i anliggender, der har relevans for havnen.

VÆRFTET er en medlemsdrevet forening – og med masser af aktiviteter for offentligheden.

SPONSORER, FONDE og DONATIONER

Det økonomiske grundlag for etableringen af foreningen og køb af ejendommen er sikret af følgende sponsorer:

PJ Fonden

VPD vpd.dk

Kentto kentto.dk

VÆRFTET har efterfølgende modtaget fondsmidler fra:

Sparekassen Sjælland

spks.dk

Velux Fonden

veluxfoundations.dk

 

Er DU vores nye sponsor?

Kontakt formanden, hvis du ønsker information om en sponsoraftale eller ønsker at bidrage med en donation.

Fx i form af kontanter, materialer, tjenester mv.

 

bottom of page